Strona główna » Regulamin

REGULAMIN 

świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.numarte.com

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Użytkownikami, za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://www.numarte.com, zwanej dalej Serwisem.
 2. Właścicielem wszystkich praw do Serwisu i podmiotem świadczącym usługi za jego pośrednictwem Numarte sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres:, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000502757, posiadająca NIP 9452179108, o kapitale zakładowym 60.000 zł, zwana dalej Operatorem.
 3. Kontakt z Operatorem jest możliwy pocztą tradycyjną pod adresem wskazanym w ust. 2 oraz pod nr. tel. +48 12 307 31 57 i adresami e –mail: biuro@numarte.com

§ 2 Definicje

 1. Wyrażenia zawarte w Regulaminie mają następujące znaczenie;
  1. Użytkownik – osoba osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogącą zgodnie z obowiązującymi przepisami we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
  2. Profesjonalista – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 – tekst jednolity ze zmianami) i zawierający Umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną i nie będący Profesjonalistą;
  4. Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem o świadczenie drogą elektroniczną usług na zasadach określonych w Regulaminie;
  5. Archiwum – baza danych obejmująca informacje o transakcjach na rynku dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich, tj.
   1. malarstwa,
   2. rysunku,
   3. grafiki,
   4. rzeźby
   5. fotografii
   6. innych technik plastycznych (własna technika artysty),
   7. komiksu,
   8. rzemiosła,
   9. mebli,
   10. biżuterii,
   11. odznak, medali i odznaczeń,
   12. broni historycznej, której posiadanie i zbywanie jest dozwolone na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r.o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576 – tekst jednolity ze zmianami),
   13. książek i obiektów bibliofilskich;
  6. Statystki – informacje statystyczne dotyczące transakcji mających za przedmiot dzieła sztuki konkretnych artystów, generowane automatycznie na podstawie Archiwum;
  7. Panele Artystów – zestawienie informacji o konkretnych artystach, zawierające m.in. biografię artysty, listę jego dzieł oraz ceny po jakich były one zbywane;
  8. Rating – generowana automatycznie na podstawie Statystyk informacja o pozycji konkretnych artystów na rynku dzieł sztuki danego rodzaju;
  9. Prognoza – generowana automatycznie na podstawie Statystyk i Ratingu informacja o przewidywanych trendach zmian wartości dzieł sztuki konkretnych artystów w określonym przedziale czasowym;
  10. Raport – analiza sytuacji na rynku dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich w wybranym okresie;
  11. Usługi Analityczne – Statystyki, Rating, Prognoza, Raport;
  12. Aukcja Wewnętrzna – aukcja dzieł sztuki lub przedmiotów kolekcjonerskich organizowana przez Profesjonalistę wyłącznie z wykorzystaniem Serwisu, w której mogą wziąć udział wyłącznie Użytkownicy;
  13. Aukcja Zewnętrzna – aukcja dzieł sztuki lub przedmiotów kolekcjonerskich organizowana przez Profesjonalistę z wykorzystaniem Serwisu z możliwością równoczesnego wykorzystania również innych sposobów przeprowadzenia aukcji, w sposób umożliwiający udział w niej zarówno Użytkownikom jak i osobom trzecim;
  14. Aukcje – Aukcja Wewnętrzna oraz Aukcja Zewnętrzna;
  15. Transakcja Bezpośrednia – publikacja przez Profesjonalistę w Serwisie ogłoszenia stanowiącego zaproszenie Użytkowników do składania ofert zakupu oznaczonego dzieła sztuki lub przedmiotu kolekcjonerskiego za oznaczoną cenę, przy czym komunikacja między Profesjonalistą publikującym orzeczenie a Użytkownikami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu;
  16. Ogłoszenie – publikacja przez Użytkownika w Serwisie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży oznaczonego dzieła sztuki lub przedmiotu kolekcjonerskiego, przy czym ogłoszenie jest dostępne dla nieograniczonego kręgu adresatów, a komunikacja między Użytkownikiem publikującym ogłoszenie a podmiotami zainteresowanymi odbywa się bez pośrednictwa Serwisu;
  17. Usługi – Archiwum, Panele Artystów, Aukcje, Usługi Analityczne, Transakcja Bezpośrednia, Ogłoszenie;
  18. Cennik – zestawienie szczegółowych zasad odpłatności za usługi świadczone za pośrednictwem serwisu oraz sposobu ich uiszczania.

§ 3 Zawarcie Umowy

 1. Do Rejestracji w Serwisie niezbędne jest:
  1. posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta e-mail oraz połączenia z Internetem;
  2. korzystanie przez Użytkownika z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer (10.x), Firefox (38.x), Google Chrome (43.x),Opera (12.x), Safari (5.x)
  3. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies, JavaScript, CSS,
  4. akceptacja Regulaminu,
  5. wypełnienie formularza na stronie internetowej https://www.numarte.com/pl/users/sign_up.
 2. W przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi Operator zastrzega sobie możliwość uzależnienia wysłania linku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5), od wykazania przez osobą fizyczną dokonującą rejestracji umocowania do reprezentowania Użytkownika.
 3. Zawarcie Umowy następuje po kliknięciu przez Użytkownika linku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5).
 4. Użytkownik może założyć wyłącznie jedno konto w Serwisie.
 5. Hasła są zaszyfrowane przy użyciu klucza jednostronnego, co powoduje, że Operator nie ma dostępu do odszyfrowanego brzmienia hasła. W przypadku utraty hasła do konta Użytkownik może je odzyskać wyłącznie poprzez wybranie opcji „Zapomniałeś hasła?" na stronie internetowej http:/www.numarte.com/pl/users/password/new; na adres e-mail Użytkownika zostanie przesłana instrukcja dalszego postępowania.
 6. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony,
 7. Rejestracja w Serwisie, dostęp do Archiwum w zakresie obejmującym wyniki aukcji dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich po 1.01.2001 r., dostęp do Paneli Artystów oraz możliwość zamieszczania ogłoszeń są nieodpłatne. Pozostałe usługi podlegają opłatom na zasadach określonych w Cenniku.
 8. Usługi polegająca na możliwości organizacji Aukcji Wewnętrznej, Aukcji Zewnętrznej oraz Transakcji Bezpośredniej są dostępne wyłącznie dla Profesjonalistów; Konsumenci mogą brać udział w Aukcji Wewnętrznej, Aukcji Zewnętrznej oraz Transakcji Bezpośredniej jako oferenci.

§ 4 Obowiązki Użytkownika

 1. Z uwagi na to, że Usługi mają postać świadczenia o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Konsument wyraża zgodę, aby ich świadczenie rozpoczęło się przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); wyrażenie tej zgody oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 prawdziwych danych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania w poufności hasła do swojego konta w Serwisie.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzesyłania do Serwisu żadnych treści, których posiadanie lub rozpowszechnianie jest sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 5. Użytkownik organizujący Aukcję, Transakcję Bezpośrednią lub publikujący Ogłoszenie zobowiązuje się do korzystania z Usługi wyłącznie w stosunku do przedmiotów, którymi ma prawo rozporządzać, do działania w rzeczywistym zamiarze zbycia przedmiotu oraz, do podawania wyłącznie prawdziwych informacji na temat przedmiotu mającego stanowić przedmiot transakcji.
 6. Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał z Usług w celach niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w Serwisie wysyłając wiadomość
  e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres biuro@numarte.com
 8. Usunięcie konta Użytkownika oznacza rozwiązanie umowy.
 9. Operator może odmówić wykonania Usługi lub usunąć konto Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika zobowiązań określonych w Regulaminie.

§ 5 Dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną

 1. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.); udzielenie tej zgody jest niezbędnym warunkiem Rejestracji.
 2. Operator jest administratorem danych osobowych, a bazy danych, wynikające z udzielenia przez Użytkowników zgód, o których mowa w niniejszym paragrafie zostały przez niego zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Operator stosuje niezbędne środki techniczne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Usług oraz do celów wewnętrznej statystki Operatora.
 5. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystanie danych osobowych w innym celu niż wskazany w ust. 4; każdy cel wykorzystania danych wymaga wyrażenia odrębnej zgody.
 6. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zarządzania, zgłoszenia żądania Operatorowi zaprzestania przetwarzania tych danych oraz ich usunięcia.
 7. Dane osobowe Użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym organom oraz osobom trzecim wyłącznie w sytuacji, gdy Operator będzie do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa, a za zgodą Użytkownika również w innych sytuacjach.
 8. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Operatora danych zbieranych od Użytkowników, w tym danych pochodzących od Użytkownika danych innych niż dane osobowe określa, jak np. zbieranych przez pliki cookies, danych wpisywanych w formularzach itp., ich wykorzystywania w celach określonych w ust. 4 i 5, warunki przekazania danych osobowych podmiotom trzecim Polityka Prywatności Serwisu http:// stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 6 Archiwum, Panele Artystów, Usługi Analityczne

 1. Informacje wchodzące w skład Archiwum, Paneli Artystów oraz stanowiące podstawę Usług Analitycznych pochodzą z publicznie dostępnych źródeł i są na bieżąco uzupełniane przez Operatora. Operator dokłada wszelkich starań dla pozyskania możliwie najpełniejszych i najbardziej aktualnych informacji o transakcjach na rynku dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich, jednocześnie zastrzega jednak, że:
  1. Archiwum nie należy traktować jako informacji o wszystkich transakcjach mających za przedmiot dzieła sztuki lub przedmioty kolekcjonerskie;
  2. Raportu nie należy traktować jako informacji o wszystkich transakcjach mających za przedmiot dzieła sztuki lub przedmioty kolekcjonerskie w okresie objętym Raportem,
  3. nie należy zakładać, że w Panelu Artysty znajdują się informacje o
 2. Dane dzieło sztuki lub przedmiot kolekcjonerski mogło być przedmiotem transakcji, o których Operator nie miał wiedzy, a których wynik może wpływać na aktualną wartość rynkową danego dzieła sztuki lub przedmiotu kolekcjonerskiego.
  1. Usługi Analityczne są generowane automatycznie przez algorytm stworzony przez Operatora przy udziale ekspertów z zakresu rynku dzieł sztuki oraz ekonomistów. Informacje zawarte w Usługach Analitycznych nie stanowią opinii Operatora i nie mogą być traktowane jako ekspertyza biegłego, porada w sprawie decyzji o zakupie dzieła sztuki lub przedmiotu kolekcjonerskiego itp. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzję podjęte przez Użytkownika na podstawie informacji uzyskanych przez niego za pośrednictwem Serwisu.

§ 7 Aukcje, Transakcja Bezpośrednia, Ogłoszenie

 1. Operator nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych w ramach Aukcji, Transakcji Bezpośredniej oraz Ogłoszenia, jak również nie bierze żadnego udziału w zawieraniu tych transakcji, w szczególności w charakterze pełnomocnika lub doradcy kontraktujących Użytkowników. Operator jedynie udostępnia Użytkownikom do wykorzystania narzędzie - oprogramowanie stanowiące część Serwisu, umożliwiające organizację Aukcji, Transakcji Bezpośredniej oraz publikację Ogłoszenia.
 2. Profesjonalista organizujący Aukcję jest zobowiązany przed jej rozpoczęciem do opracowania oraz opublikowania w Serwisie regulaminu określającego, w sposób szczegółowy i zgodny z obowiązującymi przepisami, prawa i obowiązki uczestników Aukcji, w szczególności warunki uczestnictwa w Aukcji, wysokość postąpień, czas trwania Aukcji, sposób ustalenia wyników Aukcji, zasady odpowiedzialności Profesjonalisty wobec uczestników Aukcji.
 3. Udział w Aukcji jest możliwy po akceptacji regulaminu, o którym mowa w ust. 2.
 4. Udział w Aukcji oraz złożenie oferty w ramach Transakcji Bezpośredniej mogą wymagać wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych Użytkownika Profesjonaliście organizującemu Aukcję lub Transakcję Bezpośrednią.
 5. Wszelkie wymagane informacje i zgody są udzielane przez Użytkowników za pomocą wypełnienia odpowiednich formularzy.
 6. Wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość informacji udostępnionych Użytkownikom w ramach organizacji Aukcji, Transakcji Bezpośredniej lub Ogłoszenia, ponosi Użytkownik organizujący Aukcję, Transakcję Bezpośrednią lub publikujący Ogłoszenie. Użytkownik organizujący Aukcję, Transakcję Bezpośrednią lub publikujący Ogłoszenie ponosi wyłączną odpowiedzialność w zakresie wszelkich roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania z umowy zawartej w wyniku skorzystania przez Użytkowników z wymienionych usług.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialność za niedojście do skutku umowy pomiędzy Użytkownikami z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonaniu Usługi, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@numarte.com
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 3. Uznanie reklamacji w przypadku Usługi bezpłatnej będzie skutkowało jej wykonaniem w należyty sposób,
 4. Uznanie reklamacji w przypadku Usługi płatnej będzie skutkowało zwrotem opłaty pobranej przez Operatora za wykonanie Usługi, na rachunek bankowy Użytkownika wskazany w reklamacji; w przypadku gdy reklamacja nie zawierała numeru rachunku bankowego. Operator niezwłocznie wezwie Użytkownika do wskazania rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona opłata i dokona zwrotu w terminie do 14 dni od chwili otrzymania tej informacji.
 5. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych koniecznych do jej prawidłowego rozpatrzenia Operator, wzywa Użytkownika do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
 6. W przypadku odmowy uznania reklamacji Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 9 Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nieprawidłowe działanie Serwisu wynikające z okoliczności zewnętrznych, niezależnych od niego, których działaniu nie mógł zapobiec.

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Operatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Operatora poinformuje Użytkownika wysyłając mu wiadomość e-mail z nową treścią Regulaminu i zaznaczeniem zmian; brak usunięcia konta w terminie 2 tygodni od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu pierwszym oznacza akceptację zmiany Regulaminu przez Użytkownika.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Załączniki stanowią integralna część Regulaminu.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy pomiędzy Operatorem a Profesjonalistą będą rozpoznawane wyłącznie przez sąd właściwy dla każdoczesnej siedziby Operatora.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.